Tel.  Tel. 
Tel.  Tel. 
Strona główna » Warunki świadczenia usług przez Waterside Resort

Warunki świadczenia usług przez Waterside Resort

POSTANOWIENIE OGÓLNE

Dokonanie rezerwacji stanowi jednocześnie zawarcie Umowy Najmu Pokoju między Ośrodkiem a Gościem oraz  akceptację warunków regulaminu,  mieszkaniowych i lokalizacji obiektu według informacji zamieszczonych na stronie www.waterside.pl oraz uzgodnień z korespondencji elektronicznej. Wszelkich informacji związanych z pobytem udziela recepcja.

W celu dokonania rezerwacji należy dzwonić pod numer 94 314 31 06 lub 791 611 442 lub wypełnić formularz rezerwacyjny znajdujący się na stronie internetowej: www.waterside.pl

WARUNKI DOKONANIA REZERWACJI

 • Rezerwacji można dokonywać  osobiście, drogą elektroniczną ([email protected]), telefonicznie 791 611 442 lub fax.  (94 314 31 06 ) w godzinach 8:00-18:00.
 • Rezerwacji dokonuje się na osobę lub firmę, która będzie dokonywać płatności.
 • Osoba dokonująca rezerwacji w imieniu firmy musi być upoważniona do zaciągania zobowiązań w jej imieniu.
 • Zmiana cen: Waterside Resort zastrzega sobie prawo do zmiany  cen.
 • Gość ma prawo zrezygnować z rezerwacji do 30 dni przed terminem rozpoczęcia pobytu z zachowaniem prawa do zwrotu wpłaconego zadatku. Po upływie terminu 30 przed przyjazdem rezygnacja z pobytu wiąże się z utratą przez Gościa z wpłaconego zadatku.
 • Gość może jednak do 14 dni przed przyjazdem zrezygnować z pobytu nie tracąc zadatku pod warunkiem przeniesienia rezerwacji na inny termin, do końca kolejnego sezonu letniego włącznie, pod warunkiem dostępności wolnych miejsc w hotelu i wg cen obowiązujących w nowym terminie. Zmiana terminu rezerwacji na 14 dni przed przyjazdem bez utraty zadatku przysługuje Gościowi jeden raz. Po upływie 14 dni do przyjazdu nie przysługuje już prawo do zmiany terminu.

POTWIERDZENIE REZERWACJI

 • Potwierdzenie rezerwacji stanowi umowa w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawarta pomiędzy obiektem a Gościem.
 • Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest wpłata zadatku, w ciągu 3 dni od chwili złożenia rezerwacji, w wysokości 30% kwoty należnej, na konto:
  20 1020 4681 0000 1302 0027 0454, dla przelewów zagranicznych: PL 20 1020 4681 0000 1302 0027 0454. Bank PKO BP SA. Kod BIC PKO Banku Polskiego SA: BPKOPLPW.
 • Przez zadatek rozumie się zadatek w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 • Rezerwacja uzyskuje status rezerwacji potwierdzonej ( umowa jest skuteczna ) w momencie otrzymania ustalonej wpłaty ( zadatku )  na podane konto bankowe lub przesłania potwierdzenia dokonania wpłaty na adres mailowy: [email protected] lub fax.: 94 314 31 06. Decyduje termin zaksięgowania kwoty na koncie obiektu.

Brak wpłaty oznacza odstąpienie od Umowy Najmu oraz automatyczne anulowanie rezerwacji wstępnej.

W przypadku dokonania rezerwacji „last minute” (rozumie się rezerwację złożoną na mniej niż 72 godzin przed datą przyjazdu) Gość zobowiązany jest do potwierdzenia przyjazdu (w formie elektronicznie lub telefonicznie) na jeden dzień przed planowanym przyjazdem.

REZYGNACJA Z REZERWACJI, NOCLEGU, SKRÓCENIE POBYTU

 • W przypadku rezygnacji z noclegu zwrot zadatku przysługuje  jeśli anulacja nastąpiła:
  1. do 30 dni przed terminem przyjazdu – 100%
  2. Zadatek przepada, jeśli czas anulowania noclegu jest krótszy niż 30 dni.
 • Dopuszczalna jest możliwość dokonania zmian w złożonej rezerwacji (w formie elektronicznej lub telefonicznie) w zakresie: okresu pobytu lub liczby osób w pokoju, ale nie później niż 14 dni przed pierwotnym terminem rezerwacji.

Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania zmian w warunkach umowy, jeśli z przyczyn obiektywnych nie będzie to możliwe. W przypadku odstąpienia od umowy z powodu braku możliwości wprowadzenia zmian w warunkach umowy najmu Klientowi nie przysługuje zwrot zadatku.

ZAKWATEROWANIE

 • Pokoje wynajmowane są na doby. Doba rozpoczyna się o 15.00, a kończy o godz.10.00 ostatniego dnia pobytu według ustalonej rezerwacji. Zamiar przedłużenia pobytu prosimy zgłaszać w recepcji do godz. 16.00 dnia poprzedzającego ustalony dzień wymeldowania. Postaramy się spełnić Państwa życzenie, jeżeli dysponować będziemy wolnymi pokojami.
 • Gość jest zobowiązany do dokonania meldunku niezwłocznie po przyjeździe do Ośrodka. W celu potwierdzenia tożsamości, należy okazać dokument tożsamości z fotografią.
 • W dniu rozpoczęcia pobytu Gość jest zobowiązany zapłacić pozostałą należność (różnica pomiędzy całkowitą kwotą rezerwacji a kwotą zadatku) lub okazać potwierdzenie przelewu kwoty pozostałej do zapłaty.

Zapłata obowiązuje nawet, jeśli z przyczyn niezależnych od ośrodka, przyjazd Gościa lub pobyt ulegnie opóźnieniu, skróceniu oraz w przypadku zakwaterowania mniejszej liczby osób jak ustalono w rezerwacji.

POBYT w Waterside Resort

 • Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, ewentualnych uszkodzeń, brakach zastanych w obiekcie  oraz wyrządzonych szkód przez samego Gościa – Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie jego obsłudze.
 • Roszczenia odnośnie rezerwacji lub pobytu powinny być składane przez Gościa w formie pisemnej do rozpatrzenia. Obiekt zobowiązany jest rozpatrzyć złożone pismo w formie pisemnej.
 • Obiekt zastrzega sobie prawo rozstrzygania sporów w sądzie właściwym dla ośrodka tj. sąd Powszechny w Koszalinie.
 • Waterside Resort zobowiązuje się do usunięcia wszelkich usterek powstałych w pokojach bez zbędnej zwłoki.
 • Gość ponosi pełną materialną odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia elementów wyposażenia ośrodka powstałe z jego winy, jak również z winy odwiedzających go osób. Gość zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania w pełni pokrywającego wartość poniesionych strat, najpóźniej w dniu wyjazdu.
 • W przypadku zgubienia karty do pokoju goście zobowiązani są do uiszczenia opłaty w wysokości 20zł.
 • W pokoju i na balkonach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, grillowania (na balkonach)    i rozpalania wszelkiego ognia. (pod rygorem kary  w wysokości 150 zł z jedno zdarzenie).
 • Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w pokojach nie wolno palić świec oraz używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną nie stanowiących wyposażenia.Wyjątek stanowią suszarki do włosów, ładowarki do telefonów i zasilacze do komputerów.
 • Lokatorzy zobowiązani są do utrzymywania obiektu w stanie zastanym oraz do zachowania zasad dobrego sąsiedztwa, a w szczególności do przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 rano. W godzinach tych nie mogą również przebywać na terenie Waterside Resort osoby nie zgłoszone w karcie meldunkowej.
  Obiekt ma prawo pobrać opłatę za każdą dodatkową osobę lub zerwać umowę ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.
 • Przy każdorazowym opuszczeniu pokoju prosimy o wyłączenie światła i urządzeń elektrycznych w pokoju, zakręcenie wody oraz upewnienie się, że drzwi wejściowe pozostawione są zamknięte.
 • Waterside Resort nie odpowiada za uszkodzenia lub utratę należących do gościa kosztowności, pieniędzy i innych przedmiotów  mających wartość naukową lub artystyczną.
 • Ośrodek posiada parking niestrzeżony, ale ogrodzony i monitorowany, natomiast nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 • Na terenie ośrodka obowiązuje obowiązek parkowania w miejscach wyznaczonych i zakaz parkowania w miejscach przeznaczonych do komunikacji pieszej.

W trosce o bezpieczeństwo Gości oraz ich mienia, w publicznie dostępnych pomieszczeniach Ośrodka oraz na przylegającym terenie wprowadza się całodobowy monitoring przy użyciu kamer. Ośrodek zastrzega sobie prawo do rejestracji monitoringu, a także przetwarzania nagrań w celu rozstrzygania przypadków rażącego naruszenia postanowień niniejszego regulaminu.

POBYT DZIECKA

Za dzieci poniżej 3 roku życia (bez wyżywienia i bez osobnego spania) pobierana jest opłata:25 zł/doba.
Prosimy nie pozostawiać dzieci bez nadzoru. Rodzice i opiekunowie ponoszą  pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci na terenie naszego obiektu.

POBYT ZWIERZĘCIA DOMOWEGO

 • Waterside Resort dopuszcza pobyt właściciela ze zwierzęciem w wynajmowanych pokojach, który ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzę. Właściciel zwierzęcia zobowiązany jest do prowadzenia go na uwięzi, usuwania wszelkich nieczystości pozostawionych przez nie oraz dopilnowanie aby nie zakłócało wypoczynku innym gościom.
 • Za pobyt zwierząt pobierana jest opłata w wysokości 40 zł za dobę. Do obiektu nie wolno jednak wprowadzać zwierząt, które mogłyby zagrażać otoczeniu.
 • Wymagane jest posiadanie aktualnej książeczki szczepień, smyczy i kagańca.

WYJAZDY GOŚCI

 • Wyjazdy gości odbywają się w godzinach 08:00-10:00. Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia godziny wyjazdu.
 • W dniu wyjazdu Klient jest zobowiązany udostępnić wynajmowany pokój obsłudze ośrodka w celu skontrolowania przez niego jego stanu. Dopiero wówczas Klient ma prawo opuścić wynajmowany obiekt. Wszelkie roszczenia w sprawie ewentualnych zniszczeń, które nie zostały zgłoszone będą dochodzone na drodze sądowej.
 • Przedmioty pozostawione przez gościa będą odesłane na wskazany adres, na jego prośbę i na jego koszt. W razie niemożliwości tego, będą przechowywane przez trzy miesiące.

Wszelkiego rodzaju uwagi i niedopatrzenia, jak również fakt wyjazdu prosimy zgłaszać w recepcji osobiście lub telefonicznie 94 314 31 06

W przypadku rażącego naruszenia postanowień regulaminu Ośrodek może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do poleceń personelu lub kierownictwa Ośrodka, w szczególności do zapłaty za poczynione szkody i zniszczenia oraz opuszczenia terenu Ośrodka. Ośrodek zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia takiej osoby w razie ponownego jej przybycia.

Aktualne promocje